AanmeldenAlgemeenPRIJZENDownload opdrachtenRESULTATEN UPLOADENFAQVoorwaarden

Actievoorwaarden
KNVB Schoolvoetbal 2021 – In De Klas!

Algemeen
1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de door de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB), gevestigd te Woudenbergseweg 56, 3707 HX Zeist (hierna: “Organisator”), georganiseerde actie: ‘KNVB Schoolvoetbal 2021 – In De Klas!’ (hierna: “Actie”).

2. De Actie vindt plaats van 23 april 2021 tot en met 30 juni 2021 (hierna: “Actieperiode”).

3. Door aanmelding voor deelname aan de Actie gaat iedere leerkracht namens zijn/haar school (hierna: “Deelnemende School”) akkoord met de Actievoorwaarden. De leerkracht verklaart namens de Deelnemende School te hebben kennisgenomen van de Actievoorwaarden.

4. Om te kunnen deelnemen aan de Actie, zal een leerkracht zijn/haar klas (hierna: “Deelnemende Klas”) gedurende de Actieperiode via www.knvbschoolvoetbal.nl (hierna: “Website”) moeten aanmelden.

5. Door deelname aan de Actie geeft de leerkracht aan Organisator het recht om zijn/haar persoonsgegevens, namelijk naam en e-mailadres, te gebruiken in het kader van berichtgeving met betrekking tot de Actie.

6. Elke Deelnemende Klas kan slechts één keer deelnemen aan de Actie.

7. De Actie bestaat uit 3 (drie) opdrachten (hierna: “Opdrachten”), te weten ‘Voetballen’, ‘Challenges’ en ‘Quizzen’. Meer informatie over de Opdrachten staat vermeld op de Website en in het deelnamepakket dat aan elke Deelnemende Klas wordt verzonden.

8. Om kans te kunnen maken op een van de prijzen zal een Deelnemende Klas alle 3 (drie) de Opdrachten gedurende de Actieperiode volledig moeten uitvoeren en de antwoorden en eventueel content (hierna: “Content”) door de leerkracht van die Deelnemende Klas tijdig moeten worden geüpload op de Website.

9. De leerkracht is namens zijn/haar Deelnemende School ervoor verantwoordelijk dat, indien in het kader van deze Actie Content wordt geüpload op de Website, voor het uploaden van de Content schriftelijke toestemming door de wettelijke vertegenwoordigers van de leerlingen is gegeven aan de Deelnemende School.

10. Organisator zal de Content uitsluitend voor de beoordeling van de Opdrachten gebruiken. Indien Organisator een deel van de Content wenst te gebruiken voor externe en/of openbare publicatie dan zal dit niet eerder gebeuren dan nadat hiertoe eerst schriftelijke toestemming door de wettelijke vertegenwoordigers van de leerlingen is gegeven.

Prijzen

11. De prijzen die worden uitgereikt worden op basis van loting onder alle deelnemende klassen die alle opdrachten hebben volbracht verdeeld.

12. De prijzen die gewonnen kunnen worden, staan vermeld op de Website.

13. Na afloop van de Actie zal per e-mail contact worden opgenomen met de leerkracht van elke Deelnemende Klas die een prijs heeft gewonnen over hoe de leerkracht de prijs kan verzilveren. Indien van een leerkracht vervolgens geen reactie wordt ontvangen binnen de in de e-mail gestelde termijn, dan wordt de leerkracht namens de Deelnemende School geacht te hebben afgezien van de prijs. In dat geval zal op onafhankelijke wijze een andere Deelnemende Klas worden geselecteerd uit de Deelnemende Klassen die nog geen prijs hebben gewonnen.

Deelname eisen

14. De Actie en de opdrachten zijn nadrukkelijk gericht op leerlingen van de klassen 5 (vijf), 6 (zes), 7 (zeven) en 8 (acht) van basisscholen in Nederland. Ook de prijzen zijn uitsluitend beschikbaar voor deelnemende klassen uit deze doelgroep. Bovenstaande laat onverlet dat ook andere klassen gebruik kunnen maken van de opdrachten in hun lesprogramma.

Overig

15. Deelname aan de Actie is kosteloos met uitzondering van de kosten voor het gebruik van (mobiele) data.

16. Organisator behoudt zich het recht voor om een Deelnemende School en/of Deelnemende Klas te diskwalificeren en/of van (verdere) deelname uit te sluiten indien de betreffende Deelnemende School en/of Deelnemende Klas op enige wijze in strijd handelt met de Actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens Organisator of derden dan wel wanneer Organisator een gegronde reden heeft om te vermoeden dat daarvan sprake is.

17. In het geval een deelname ongeldig wordt verklaard, wordt deze deelname geacht niet te hebben plaatsgevonden en worden eventuele rechtsgevolgen teruggedraaid (elke mogelijke aanspraak op een prijs komt hiermee te vervallen). Organisator (of een tot dezelfde groep als Organisator behorende entiteit) is niet aansprakelijk voor schade van een Deelnemende School en/of Deelnemende Klas of derden, die het gevolg is van fouten of het ongeldig verklaren of weigeren van een deelname aan de Actie.

18. Het (onverplicht) uitkeren van een prijs aan een Deelnemende Klas op een ongeldig verklaarde deelname, creëert geen recht op een prijs voor een andere Deelnemende Klas, die deze niet ontvangen heeft. Organisator (of een tot dezelfde groep als Organisator behorende entiteit) is niet aansprakelijk voor schade van een Deelnemende School en/of Deelnemende Klas en/of derden, die het gevolg is van fouten of het ongeldig verklaren of weigeren van een deelname, zoals in dit artikel omschreven.

19. Organisator is gerechtigd om de Actie, dan wel een deel van de Actie te beëindigen, dan wel om (tussentijds) de Actievoorwaarden te wijzigen, indien naar oordeel van Organisator een goed verloop daarvan in gevaar dreigt te komen. Er zal geen wijziging worden doorgevoerd die nadelig is voor de Deelnemende School en/of Deelnemende Klas. De aangepaste versie van de Actievoorwaarden zal worden gepubliceerd op www.knvbschoolvoetbal.nl.

20. Organisator behoudt zich het recht voor om de prijs te vervangen door een andere prijs die min of meer gelijkwaardig is aan de huidige prijs. De aard van de nieuwe prijs zal zo spoedig mogelijk op www.knvbschoolvoetbal.nl worden gepubliceerd.

21. Elke prijs is ‘klasgebonden’, is niet overdraagbaar en kan niet worden geruild voor een andere prijs en/of een ander artikel, al dan niet met een gelijke of vergelijkbare waarde. Evenmin kan aanspraak worden gemaakt op de waarde van de prijs in contanten. Organisator is niet verantwoordelijk te houden voor eventuele tekortkomingen in de kwaliteit van en/of nadelige gevolgen met betrekking tot de prijs.

22. Organisator is niet verantwoordelijk voor het eventueel falen van onder andere internet, hardware of software waardoor de aanmelding van een klas niet is opgeslagen dan wel ten gevolge waarvan een door Organisator verzonden e-mail niet is aangekomen op het aangegeven e-mailadres.

23. Bij vragen of klachten kan de leerkracht van een Deelnemende School en/of Deelnemende Klas contact opnemen met Organisator via info@knvbschoolvoetbal.nl. Organisator zal vragen en/of klachten zoveel als mogelijk binnen een termijn van twee weken afhandelen.

24. Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de Actie. Deelname is voor eigen risico.

25. Organisator en de door Organisator mogelijk ingeschakelde hulppersonen en/of derden, zijn tevens niet aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven (zoals reiskosten) die de Deelnemende School en/of Deelnemende Klas eventueel dienen te maken in verband met de deelname aan de Actie.

26. Organisator besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website(s) van Organisator of andere door Organisator gemaakte (promotie-)materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Organisator worden tegengeworpen noch enige verplichting voor Organisator doen ontstaan.

27. De voorwaarden waaronder persoonsgegevens door Organisator worden verwerkt, zijn in te zien via de website van Organisator (www.knvb.nl/info/3043/privacy).

28. Iedere leerkracht verklaart namens zijn/haar Deelnemende School dat in het kader van de Actie geüploade Content geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van anderen en niet kwetsend, beledigend en racistisch, discriminerend of anderszins in strijd met de goede smaak of fatsoen is. Organisator heeft het recht om geüploade Content te weigeren of onmiddellijk te verwijderen indien (Organisator vermoedt dat) dit het geval is. Iedere leerkracht vrijwaart Organisator namens zijn/haar Deelnemende School voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op hun (intellectuele eigendoms-)rechten en van alle daarmee gemoeide schade en kosten.

29. Door het uploaden van Content worden de intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten daarop overgedragen aan Organisator, zonder dat Organisator daarvoor een vergoeding is verschuldigd. Iedere leerkracht erkent namens zijn/haar Deelnemende School dat de overdracht inhoudt dat Organisator de Content in alle huidige en toekomstige exploitatievormen in ieder denkbaar medium, wereldwijd kan exploiteren en onbeperkt in licentie kan geven. Iedere leerkracht garandeert namens zijn/haar Deelnemende School bevoegd te zijn tot deze overdracht. Indien en voor zover een volledige overdracht van recht op deze wijze niet mogelijk is volgens de wet, verleent iedere leerkracht namens zijn/haar Deelnemende School door de terbeschikkingstelling van de Content aan Organisator een exclusieve, wereldwijde en onbeperkte licentie om de Content openbaar te maken en te verveelvoudigen, waaronder via websites, social media kanalen en televisie.

30. Iedere leerkracht doet namens zijn/haar Deelnemende School onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten voor zover de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Iedere leerkracht erkent namens zijn/haar Deelnemende School uitdrukkelijk dat deze afstand inhoudt dat Organisator het recht heeft om de Content naar eigen inzicht te bewerken en aan te passen.

31. In de gevallen waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Organisator.